تلاوت و ترتیل قرآن کریم

تلاوت ترتیل قرآ...

[audio mp3="https://www.ariasun.me/wp-content/uploads/2018/06/Tartile-Goran-Abdolbaset-J23.mp3 "][/audio]

 228 بازدید

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (رتبه ای داده نشده)
Loading...

تلاوت ترتیل قرآ...

[audio mp3="https://www.ariasun.me/wp-content/uploads/2018/06/Tartile-Goran-Abdolbaset-J22.mp3 "][/audio]

 182 بازدید

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (رتبه ای داده نشده)
Loading...

تلاوت ترتیل قرآ...

[audio mp3=" https://medipharma.me/wp-content/uploads/2018/06/Tartile-Goran-Abdolbaset-J30.mp3"][/audio]  

 227 بازدید

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (رتبه ای داده نشده)
Loading...

تلاوت ترتیل قرآ...

[audio mp3=" https://medipharma.me/wp-content/uploads/2018/06/Tartile-Goran-Abdolbaset-J29.mp3"][/audio]  

 195 بازدید

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (رتبه ای داده نشده)
Loading...

تلاوت ترتیل قرآ...

[audio mp3=" https://medipharma.me/wp-content/uploads/2018/06/Tartile-Goran-Abdolbaset-J28.mp3"][/audio]  

 229 بازدید

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (رتبه ای داده نشده)
Loading...

تلاوت ترتیل قرآ...

[audio mp3=" https://medipharma.me/wp-content/uploads/2018/06/Tartile-Goran-Abdolbaset-J27.mp3"][/audio]  

 196 بازدید

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (رتبه ای داده نشده)
Loading...

تلاوت ترتیل قرآ...

[audio mp3="https://medipharma.me/wp-content/uploads/2018/06/Tartile-Goran-Abdolbaset-J26.mp3 "][/audio]

 294 بازدید

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (رتبه ای داده نشده)
Loading...

تلاوت ترتیل قرآ...

[audio mp3=" https://medipharma.me/wp-content/uploads/2018/06/Tartile-Goran-Abdolbaset-J25.mp3 "][/audio]

 218 بازدید

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (رتبه ای داده نشده)
Loading...

تلاوت ترتیل قرآ...

[audio mp3=" https://medipharma.me/wp-content/uploads/2018/06/Tartile-Goran-Abdolbaset-J24.mp3"][/audio]  

 226 بازدید

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (رتبه ای داده نشده)
Loading...

تلاوت ترتیل قرآ...

[audio mp3="https://ariasun.me/wp-content/uploads/2017/01/قرآن-کریم-جزء-۹.mp3"][/audio] قرآن کریم - جزء نهم

 530 بازدید

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (رتبه ای داده نشده)
Loading...